Spread love

“ชีวิตสั้นนัก…จนไม่มีเวลา สำหรับการทะเลาะ
การขอโทษ การอิจฉา และการต่อว่า
…มีเพียงเวลาเพื่อ”รัก”❤️ …
และจะว่าไปแล้ว ก็แสนสั้นเช่นกัน”

Quote : Mark Twain
Illustration : BeecatStudio