I knew how to love

“เจ้าของนกตัวนั้น…ปล่อยมันออกจากกรงขัง
… มิใช่เพราะ… ไม่ได้รักมันแล้ว

…ตรงกันข้าม…
เขาเพิ่งรู้จัก…รักมัน…ต่างหาก”

quote : Roundfinger