Be present

อดีตไม่สามารถแก้ไขได้
อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

“ปัจจุบัน” เท่านั้น ที่เป็น “ของๆเรา”
เพราะเรายังสามารถทำอะไรกับมันได้อยู่