Ask yourself again

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจในสิ่งที่กำลังจะทำ…ให้ถามตัวเองอีกครั้ง…ว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสุข😊หรือเปล่า?